REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I RUDERSDAL IDRÆTSRÅD 2020

Repræsentantskabsmøde

Formand for Rudersdal idrætsråd Lars Engelberth bød velkommen til repræsentantskabsmødet i Rudersdals Idrætsråd. Mødet skulle have været afholdt i marts og heldigvis var det muligt at afholde det her i august måned. Mødet blev afviklet med nedenstående dagsorden.

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Overrækkelse af idrætslederprisen og Initiativprisen samt modtagere af donationer fra Søndervangshallens Fond.
  3. Bestyrelsens beretning inkl. handlingsplan for det kommende år.
  4. Godkendelse af årsregnskab.
  5. Indkomne forslag
  6. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
  8. Valg af to bestyrelsessuppleanter
  9. Valg af revisor og to revisorsuppleanter.
  10. Eventuelt

Ad. 1:Valg af dirigent og referent
Jørn Madsen, tidligere formand for Idrætsrådet blev valgt til dirigent.
Kirsten Andersen blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet for lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Ad. 2. Overrækkelse af Initiativprisen 2019 – samt årets idrætsleder 2019
Initiativprisen

Lars Engelberth orienterede om baggrunden for etablering af Initiativprisen, der uddeles i samarbejde med Rudersdal avis. Rudersdal Idrætsråd indstiller 3 kandidater, og i samarbejde med Rudersdal avis udvælges prismodtageren. De tre nominerede til Initiativprisen var Furesø Golfklub for et initiativ med vintergolf, Bakkehuset for fodboldmotion for kvinder over 60 og Holte Volleyball for et initiativ om styrkelse af holdånden i klubben.

Jessica Panke Wagner fra Holte Volleyklub orienterede om initiativet, der primært handler om at fastholde unge i klubben og har derfor sat gang i fælles spisning, fælles løbetræning hvor søskende også er velkomne mm. Initiativer der ikke kun fokuserer på det der sker på banen.

Peter Adolph og Jannik Hansson fra Furesø Golfklub nævnte, at udfordringen er, at golf normalt er en sommersport. Men nu arrangeres der golf om vinteren hver søndag på tværs af generationer. Et initiativ medlemmerne har taget rigtig godt imod.

Inger Liss Schultz orienterede om projekt fodbold for kvinder over 60 år. Inger Liss nævnte, at hun var inspireret af sin mand, der arrangerede fodbold for ældre mænd. Og det lykkedes at få skaffet både bane, træner og deltagere. Mange er nærmere de 70 end de 60 år.

Initiativprisen 2019 på 5000 kr. gik til Furesø Golfklub Alle nominerede modtog en buket blomster og en glasskål lavet af Rudersdalkunstneren Anne Wedell-Wedellsborg.
Stort tillykke.

Idrætslederprisen
Rudersdal Idrætslederpris 2019 gik til Brian Steffensen fra Holte IF Håndbold, der modtog 2500 kr. og et glasfad fra Rudersdalkunstneren Anne Wedell-Wedellsborg. Lars motiverede valget og læste ansøgningen op – og nævnte at Rudersdal Idrætsråd ikke havde været i tvivl om, at Brian var den helt rette til at modtage prisen. Stort tillykke.

Modtagere af donationer fra Søndervangshallens fond fik besked allerede i foråret og blev omtalt under punkt 3, formandens beretning.

Ad 3.: Bestyrelsens beretning
Formand Lars Engelberth aflagde bestyrelsens beretning.
Læs beretningen på www.rudersdal-idraet.dk

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad.4 Godkendelse af årsregnskab
Erik Olsen aflagde årsregnskabet, der blev godkendt af forsamlingen.

Ad.5 Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 6 Forslag til budget og fastsættelse af kontingent
Erik Olsen gennemgik budgettet.
Budget og kontingent godkendt.

Ad. 7 og 8 Valg til bestyrelsen og valg af bestyrelsessuppleanter
På valg til bestyrelsen er i lige år formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, dvs. Lars Engelberth (formand), Klaus Lorentzen, Irene Schwartz og Erik Olsen. Alle blev genvalgt. På valg til suppleantposterne var Jan Hansen og Pete Kelsall. De blev genvalgt.

Ad. 9 Valg af revisor og revisorsuppleanter
Revisor Eivind Christensen ville gerne fortsætte og blev genvalgt. Revisorsuppleanter Erik Kragh og Jean Becker blev ligeledes genvalgt.

Ad 10 Eventuelt
Morten Sandorff, formand for såvel Birkerød Billardklub og Rudersdal Frisbee Club orienterede om, at der er usikkerhed om udpegningskriterierne for urørt skov i statsskove skal forvaltes anderledes end tidligere. Det kan få store konsekvenser for friluftsaktiviteter i skoven og dermed for brugere af Rude Skov.

Lars Engelberth nævnte, at der sandsynligvis vil være nogle foreninger der kommer i klemme og at DIF i en rapport fra 23. august i år – udtaler bekymring over idrættens muligheder fremadrettet for idræt i naturen. DIF rapporten finder du her:

https://www.dif.dk/-/media/difdk/analyse/outdooridraet-s-i-s-danmark-s-rapport-s-marts-s-2019.pdf?la=da

https://www.dif.dk/-/media/difdk/om-dif/pdf-filer/faciliteter/idrttens-s-adgang-s-til-s-naturen-s-rapport-s-april-s-2020.pdf?la=da

Carsten Loesch, Holte Badminton spurgte: Har Rudersdal Idrætsråd en holdning til, hvor en Holtehal 3 bliver placeret. Formanden oplyste, at Idrætsrådet og de medlemmer der benytter Holtehal 1 og 2 gerne havde set at en ny Holtehal 3 havde ligget nær de nuværende haller.

Kristine Thrane, formand for Kultur -og Fritidsudvalget i Rudersdal, supplerede og nævnte at der går en proces i gang nu – og det ligger ikke fast at en Holtehal 3 kommer til at ligge ved Dronningsgaardskolen.

Karsten Hartmann Sørensen, Yachtklubben Furesø spurgte, om der i RI regi var talt om Skovlyskolens svømmehal. Lars svarede, at han var bekendt med, at man havde forsøgt at få placeret aktiviteterne i andre svømmehaller og at det var lykkedes. Karsten svarede at klubben er kommet lidt i klemme.

Irene Schwartz kom med en opfordring til at man deltog på seminaret den 23. september om udsatte børn i foreninger. Alle er velkomne til at kontakte Irene for yderligere oplysninger. Desuden vil invitationen blive lagt på Rudersdal Idrætsråd webside. Tilmeld dig her:
https://broen-danmark.dk/rudersdal/2020/05/14/mini-temadag-boern-og-unge-i-udsatte-positioner-i-foreningslivet-hvordan-laver-vi-faellesskaber-for-alle/

Lars Engelberth takkede herefter dirigenten og revisoren og de fremmødte for et godt repræsentantskabsmøde.

 

 

Færdigheder

Indsendt den

august 26, 2020