Bestyrelsens beretning for perioden marts 2019 – august 2020

Denne beretning aflægges på et repræsentantskabsmøde – som var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter i slutningen af marts måned.
På grund af covid-19 og de deraf afledte effekter på forsamlingsmulighederne – besluttede bestyrelsen af udskyde mødet – her senest til i aften, da der fra myndighedernes side blev åbnet op for muligheden til at mødes i det forventende antal og på lokaliteter – som vi og vores medlemmer kender.
Årets beretning strækker sig fra sidste repræsentantskabsmøde den 26. marts 2019 – frem til i dag. Den bliver derfor nok en anelse længere – men til gengæld kan den jo så formodentlig blive kortere i marts 2021.

Egne mødeaktiviteter for medlemsforeninger
Et planlagt møde med DIF om FN’s 17 verdensmål – og om hvorledes idrætsforeningerne kan understøtte ambitionen om at opfylde FN’s 17 verdensmål – måtte desværre udskydes – da indlægsholderen fra DIF brækkede benet og var væk i en længere periode.
Det ændrer ikke ved at der fortsat er fokus på emnet og vi vil i bestyrelsen forsøge at gennemføre mødet i denne periode. Der er på flere andre områder, ikke mindst kommunalt – fokus på emnet og der bliver planlagt flere arrangementer i den kommende tid.
Rudersdal Avis’s nytiltrådte chefredaktør Lars Schmidt var oplægsholder ved et arrangement om de lokale medier – og om hvorledes foreningerne kan få mere spalteplads i aviser og på websites.

Eksterne møder/kurser
Rudersdal Idrætsråd arrangerer ikke selv kurser – men orienterer om mulige interessante kurser i regi af DGI, DIF, Rudersdal kommune eller Idrætsregion Hovedstaden. Vi finder, at disse samarbejdspartnere er gode til at finde på relevante emner og tilbyde dem til vores medlemsforeninger. Normalt er omkostningerne til kurserne på et meget beskedent niveau – ligesom vi jo ved, at vores medlemsforeninger deltager i kurser i regi af egne forbund.

Søndervangshallens Fond
Igennem mere end 2 årtier har Rudersdal Idrætsråd haft 2 repræsentanter i Søndervangshallens Fond. Fonden uddeler midler til idrætsforeninger i Rudersdal kommune – men tilgodeser foreninger som har haft deres virke i Søndervangshallen i Birkerød. Udover de 2 RI-medlemmer – har Rudersdal kommune udpeget et medlem og Skjold Birkerød fodbold har udpeget 2 medlemmer af bestyrelsen. Grundet Rudersdal kommunes ønske om ikke længere at skulle udpege et medlem af bestyrelsen – overgav kommunen deres medlemsplads til RI. Vi har brugt uendelig meget tid på at få nye vedtægter for Fonden på plads og få dem godkendt hos de rette myndigheder. Men det lysner i øst – således af bestyrelsen for Fonden kan arbejde efter vedtægterne og uddele midler efter formålet til stor glæde for modtagerne af midlerne. Fonden må uddele afkastet af den formue på 1 mio. kr. som er Fondens kapital – men med den forrentning som har været i de seneste mange år – er et ikke lige nemt at få midlerne til at vokse.

Andre år har vi haft modtagerne af donationer tilstede ved aftenens repræsentantskabsmøde. Det er af flere grunde fravalgt i år – men vi synes lige vi vil oplyse årets modtagere:

Skjold Gymnastik Cheerleading modtog kr. 6.000,- til nye dragter
Yachtklubben Furesøen modtog kr. 10.000,- til klubfaciliteter (1.sal)
Holte Badminton modtog kr. 5.000,- til fjerboldmaskine
Skjold Birkerød Fodbold modtog kr. 20.000,- til opstart af Minisport
Birkerød Håndbold Klub modtog kr. 10.000,- til styrketræningslokale
Vedbæk Sejlklub modtog kr. 6.000,- til et nyt jollestativ –
I alt uddelte Søndervangshallens fond for kr. 57.000,-

Lejligheder på Trørødvej
Rudersdal kommune har gennem de sidste mange år stillet 4 lejligheder på Trørødvej til rådighed for unge idrætsudøvere. Rudersdal Idrætsråd har indstillingsret til lejlighederne. Grundet kommunalbestyrelsens beslutning om arealreduktion på 10%, er det besluttet, at lejlighederne skal overgå til et andet kommunalt område. Derfor undersøges det nu om der kan tilvejebringes lejligheder på Skovlyporten som erstatning – så det fortsat er muligt at understøtte idrætten i kommunen på boligområdet.

Kræftens Bekæmpelse rettede i perioden henvendelse til RI med et ønske om samarbejde i projektet ”Røgfri Forening”. I Idrætsrådet er vi enige om at flere røgfri foreninger er at ønske. Derfor indgik vi et partnerskab med Kræftens bekæmpelse – hvilket i øvrigt også flere af vores store medlemsforeninger har gjort. Målet er at stoppe børn og unge i at påbegynde rygning – men også at fokusere på at vi ikke ønsker rygning der hvor idrætten udøves….

DGI Nordsjælland/frivillighedsområdet orienterede om projektet vedrørende inddragelse af frivillige og specielt at få borgere af anden etnisk herkomst end dansk inddraget i foreningslivet i Danmark. Idræts og foreningslivet gør allerede meget på dette område – men bør naturligvis overveje om man gør nok og gør det rigtige. Dette er samtidig et spørgsmål om hvorledes foreningernes ressourcer anvendes – og der er ingen snuptags løsning eller quick-fix på dette spørgsmål.

Broen og Rudersdal Idrætsråd samt andre frivillige foreninger og Rudersdal kommune – afholder en Mini-temadag om udsatte børn i foreningslivet – om hvorledes vi får dem ind i idrætten og foreningslivet. Arrangementet finder sted onsdag den 23. september fra 17:30 – 20:30 på Kulturcenter Mariehøj – tilmelding hos onfo@broen-rudersdal.dk

Brugerrådene
Rudersdal Idrætsråd er repræsenteret i brugerrådene på de store idrætsanlæg på Rudegaard, Rundforbi og Birkerød Idrætscenter hvor vi sammen med brugerne – hvoraf en stor del er vores medlemmer – drøfter forhold som berører idrætslivet på de enkelte anlæg.

Folkeoplysningudvalget
Er jo det kommunale udvalg – som udover Kultur og fritidsudvalget beskæftiger sig primært med forhold for idrætten i kommunen. Idrætten er repræsenteret ved 2 medlemmer Klaus Lorenzen fra Holte Håndbold (og RI) samt Mia Hyldahl fra Sigma Swim – herudover sidder formanden (undertegnede) for kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysningsudvalget har gennem en længere periode arbejdet på at udarbejde en ny tilskudsmodel til foreningerne, hvorunder alle foreninger fik det samme i tilskud pr. medlem uanset aktivitet. Det blev overvejet at sløjfe puljer til inventar og materiel, idet FOU tidligt besluttede ikke at ville røre ved kurser og uddannelseskontoen. RI forstår den særlige situation som ved en nedlæggelse af inventar og materielpuljen – ville få for en række idrætsforeninger – særligt de som opererer på vandet. Her er anskaffelserne af materiale af en helt anden størrelse end de fleste andre idrætsgrene. Da næsten alle ”vandforeninger” opererer fra egne ejede klub og idrætsfaciliteter – kan disse foreninger komme under et meget voldsomt pres økonomisk. Vi har noteret os, at FOU har besluttet at de nye aktivitetstilskud træder i kraft fra tilskudsåret 2022 og at der foretages yderligere beregninger og analyser forud for beslutning vedrørende tilskud til større ekstraordinære anskaffelser.

Møde med forvaltning og udvalg
Normalt har RI to årlige møder med KULTUR (forvaltningen) og et årligt møde med Kultur -og fritidsudvalget (politikerne) hvor vi udveksler synspunkter og diskuterer planlagte emner – vi nåede i perioden kun et enkelt møde med KULTUR – men forventer at gennemføre yderligere et møde med begge parter.
Udover høringssvar i forbindelse med forskellige spørgsmål der vedrører idrætten i Rudersdal – har Rudersdal Idrætsråd været med i forbindelse med kommunens udarbejdelse af kapacitetsanalyse – hvor Uffe Kemnitz har deltaget.
En pæn stor analyse til ønsker om facilitetskapacitet på udvalgte områder er netop færdiggjort. Tre idrætsområder er der sat fokus på – nemlig tennis, gymnastik og fodbold. Det er lykkedes at få idrætsforeninger på disse tre idrætsområder til at gå nogenlunde i takt og prøve at tænke idræt i Rudersdal på den lidt længere bane.

En samlet struktur og strategiplan for Rudersdal kommunes idrætsfaciliteter er udarbejdet her i august og skal nu politisk behandles.

Med lukning af svømmehal, nedlæggelse af Sjælsøhallen – og et mangeårigt manglende vedligehold, oplever mange foreninger at flere af kommunens idrætsanlæg er nedslidte…. Heldigvis er der også lyspunkter senest udskiftningen af gulvet i Holte Hal 2 – men der er hårdt pres på faciliteterne også hvis de skal bringes op til nutidens standard.

Heldigvis ser det ud til, at der nu i budgettet er afsat flere penge end nogensinde til idrætsfaciliteterne og det bliver spændende at se hvordan det hele ender.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke både forvaltning og medarbejdere i KULTUR for et godt samarbejde. Og også repræsentanter for det politiske niveau.

Rudersdal Elitestøtte – styringsgruppe
Kirsten Andersen repræsenterer Rudersdal Idrætsråd i Rudersdal Elitestøtte – som er styringsgruppen for støtte til eliteidræt i Rudersdal kommune. En støtte til elitesporten via et virksomhedsmedlemsskab af Team Rudersdal – er bestemt værd at anbefale……

Handlings -og aktivitetsplan for tiden frem til marts 2021

Møder og aktiviteter:

September: 23. september, Mini-tema om udsatte børns muligheder for at komme ind i idrætten og foreningslivet.
Oktober: Udsatte møde med DIF om FN’s 17 verdensmål
November: Møde om fondsansøgninger med lokal ekspert
Møder med forvaltning og KFU.
Månedlig historie – video om idrætsforeninger i Rudersdal til vores website og vores FB-side – som jeg gerne lige vil reklamere lidt for. Vi bringer meget gerne info om foreningernes aktiviteter på vores site og FB – men det kræver at vi får besked om dem.

Tanker: Vi vil rigtig gerne arbejde for at få et endnu bedre samarbejde op at køre mellem idrætsforeningerne og skolerne og det vil vi gerne se nærmere på i tiden frem til næste årsmøde

Ligeledes sætter vi forhåbentlig i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse mere turbo på Røgfri Forening.

COVID-19

Jeg kan næsten ikke afrunde dette års beretning uden at komme ind på corona og afledte effekter af nedlukningen af samfundet i det omfang det har fundet sted. Vi har ikke nogen tilbagemeldinger om katastrofeforhold i foreningerne i Rudersdal. Det er klart for tidligt at udtale sig om hvorvidt foreningslivet har mistet mange medlemmer pga covid-19.

Der skal vi nok have en noget længere periode med ”normale” tilstande – hvor normale de så end bliver i fremtiden. Det er uomtvisteligt at mange foreninger har mistet økonomi og formodentlig må frygte at miste mere – hvis ikke erhvervslivet kommer tilbage på fulde omdrejninger igen – det er trods alt her der findes mange sponsormidler. Der venter muligvis en helt anden hverdag hvis vi ikke får bugt med covid-19 – det være sig internationale idrætsarrangementer og ture til udlandet for ungdomshold – med mindre der naturligvis kommer vacciner og ikke opstår nye pandemier som lukker samfund ned.

Jeg vil gerne afslutningsvis rette en stor tak til den øvrige bestyrelse, til medlemsforeningerne, til Rudersdal kommune, til lokale medier på Rudersdal Avis og Frederiksborg Amtsavis.

Tak for opmærksomheden…..

Færdigheder

Indsendt den

august 26, 2020