Vedtægter

VEDTÆGTER

FOR IDRÆTSRÅDET I RUDERSDAL KOMMUNE

§ 1
Idrætsrådets navn og hjemsted
Idrætsrådets navn er Rudersdal Idrætsråd med hjemsted i Rudersdal Kommune.

§ 2
Idrætsrådets formål
Er gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Kommunen:

 • at varetage idrætsforeningernes interesser indenfor Rudersdal Kommune,
  herunder tilskudsordninger
 • at fremme idrætslivet i kommunen
 • at arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige
  idrætsgrene, herunder langtidsplanlægning af fysiske rammer
 • at virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne
 • at varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen, andre offentlige
  myndigheder og samarbejdspartnere herunder at vælge repræsentanter til
  kommunale udvalg, nævn, råd og bestyrelser mv. hvori idrætsforhold behandles
 • at virke som hørings- og rådgivningsorgan
 • at medvirke til udarbejdelse af idrætspolitik på konkrete områder og
 • at varetage idrætsforeningernes interesser på regionalt plan.

§ 3
Medlemmer.
Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Rudersdal Kommune kan optages.
Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for idrætsrådet og skal være bilagt:

 • En oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer.
 • Oplysning om det samlede medlemstal, herunder antal aktive medlemmer under 25 år samt evt. passive medlemmer.
 • Et eksemplar af foreningens vedtægt.

Idrætsrådets bestyrelse afgør om optagelse kan finde sted.
Afslag om optagelse kan ankes til repræsentantskabet.
Idrætsrådet kan til enhver tid bede en medlemsforening om at fremsende
oplysninger om ovennævnte forhold.

§ 4
Udmeldelse
Skal ske skriftligt med en måneds varsel.
Kontingent skal være betalt for det år, hvor udmeldelsen sker.

§ 5
Udelukkelse og eksklusion.
Bestyrelsen kan ekskludere medlemsforeninger, der ved handling eller undladelse
skader idrætsrådet eller ikke lever op til medlemsforpligtelserne.
En eksklusion kan forelægges på det førstkommende ordinære
repræsentantskabsmøde, hvor beslutning tages ved almindeligt stemmeflertal.

§ 6
Kontingent
Fastsættes af repræsentantskabet.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Er kontingent trods påkrav ikke indbetalt senest en måned efter
påkrav, udelukkes medlemsforeningen automatisk og kan kun genoptages mod betaling af gælden

§ 7
Repræsentantskabet
Er idrætsrådets øverste myndighed.
Alle medlemsforeninger kan deltage med to repræsentanter.
Medlemsforeningernes repræsentanter samt idrætsrådets bestyrelsesmedlemmer har hver én stemme på repræsentantskabsmødet.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8
Ordinært repræsentantskabsmøde.
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år, inden udgangen af marts.
Indkaldese kan ske via den af foreningen opgivne mail-adresse med mindst fire ugers varsel bilagt
dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning inkl. handlingsplan for det kommende år.
3. Godkendelse af årsregnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre
bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter
8. Valg af revisor og to revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 3 uger forud for repræsentantskabsmødet.
Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest otte dage før
repræsentantskabsmødet.

§ 9
Repræsentantskabsmødets ledelse.
Forhandlingerne på repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver beslutning om ændring af vedtægterne og idrætsrådets opløsning kvalificeret flertal, jfr. § 15 og 16.

§ 10
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 15 % af
medlemsforeningerne indsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest seks uger efter modtagelse af begæring om afholdelse. Der indkaldes med tre ugers varsel.

§ 11
Bestyrelsen
Er idrætsrådets daglige ledelse og varetager medlemsforeningernes interesser.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller
enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen består af syv medlemmer og vælges for to år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær og
fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger.
I tilfælde af bestyrelsesmedlemmers udtræden indtræder i stedet
bestyrelsessuppleanter.

§ 12
Regnskab.
Idrætsrådets regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive årsregnskab for det foregående år til revisoren.
Årsregnskabet forelægges på det ordinære repræsentantskabsmøde til godkendelse og skal være forsynet med bestyrelsens underskrift samt revisorens påtegning og underskrift.
Årsregnskabet skal være tilgængeligt for medlemsforeningerne senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde. Meddelelse herom gives pr. mail.

§ 13
Revision.
På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for et år ad gangen en revisor og to revisorsuppleanter.
Revisoren skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse at beholdningerne er til stede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og årsregnskabet forsynes med en påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 14
Tegning og hæftelse.
Idrætsrådet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Der påhviler ikke medlemsforeningerne eller disses medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler idrætsrådet.

§ 15
Vedtægtsændringer.
Ændring af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16
Opløsning.
Bestemmelse om idrætsrådets opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. For at dette er beslutningsdygtigt kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede repræsentanter er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter, der er til stede.
På repræsentantskabsmødet skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilke idrætslige formål indenfor kommunen idrætsrådets formue skal tilgå.
Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 16. marts 2010.

Dirigent dato 16/3 2010.
Jean Becker