Repræsentantskabsmøde – bestyrelsens årsberetning

28. marts 2019
Bestyrelsens årsberetning 2018

Idrætsrådets legitimitet
I det forgangne år har jeg i et par tilfælde spurgt mig selv – hvilken legitimitet et Idrætsråd egentlig har?
Udover det faktum, at vi har en nedsat bestyrelse og en vis økonomi opnået via kontingenter og vi har høringsret og er repræsenteret flere steder – hvad er så egentlig lovgrundlaget for et Idrætsråd og hvilke rettigheder og pligter har vi? Første gang jeg stillede mig selv spørgsmålet, var da to foreninger meddelte, at de ønskede at melde sig ud af Idrætsrådet. Anden gang var, da vi i forbindelse med oprydning i vores medlemsregister fik kontakt med en hel del foreninger, som slet ikke ønskede at være medlem af Idrætsrådet. En undersøgelse af Folkeoplysningsloven gav ikke noget svar…. Men heldigvis løb jeg på et seminar i Dansk Idræts Forbund på en person som kunne vejlede mig.Grundlaget for idrætsrådet er DIF § 29 stk. 2: Et Idrætsråd er en sammenslutning af idrætsforeninger i en kommune. Idrætsråd kan have andre medlemmer end idrætsforeninger. Idrætsråd skal virke på et demokratisk grundlag og have almindelig foreningsstruktur. Der kan kun anerkendes et idrætsråd i hver kommune. Bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund har kompetencen til at anerkende Idrætsrådene og har anerkendt Rudersdal Idrætsråd.Så faldt det ligesom på plads og da Rudersdal Idrætsråd er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i kommunen burde der ikke længere være nogen tvivl.

Er det så ligegyldigt om alle foreningerne er medlemmer? Det mener jeg ikke det er. Hvis man vil nyde, må man også yde.De tilskudsregler som er forhandlet i Folkeoplysningsudvalget med deltagelse af Idrætsrådet, de aftaler om lokaliteter og øvrige forhold som vi har deltaget i forhandlingen af i Folkeoplysningsudvalget, kommer alle foreninger til gode – både de som er medlemmer af Idrætsrådet og de som ikke er det. Det kan man diskutere rimeligheden af, men det kan næppe være kontingentet på 400-600 kr. til Idrætsrådet som gør det. Og er det størrelsen, så kan vi gerne overveje en yderligere differentiering hvis en forening kun består af 15 medlemmer.Nu ved jeg godt, at der er meget stor forskel på foreningerne i kommunen. De allerstørste foreninger er professionelle med ansatte til at drive foreningen. De klarer sig selv og drøfter deres forhold direkte med kommunen – det er fint nok.

Når kommunen har behov for at drøfte idrætsforhold – nye systemer, nye regler, er det naturligvis nemmere at diskutere/forhandle med Idrætsrådet fremfor at høre f.eks 40 foreninger om et givent spørgsmål. Udover ekstraordinære sager – har Idrætsrådet to årlige møder med forvaltningen – hvor vi drøfter fokuspunkter og andre relevante forhold.

Ungdomsboliger
Vi har i det forgangne år haft fokus på de boliger vi indstiller til på Trørødvej for idrætsudøvere og trænere. Her har kommunen en ejendom – i hvilken der er 4 boliger, som stilles til rådighed for idrættens folk – til en rimelig husleje.Der er udarbejdet nye regler for hvem der kan bebo lejlighederne – alderskriterier er indført – fokus på forenings tilknytningsforhold.Hvorledes det fremadrettet kommer til at se ud – er det for tidligt at spå om – men vi ved at Rudersdal kommune vil skære 10 % i bygningsmassen som den ejer – så der er ingen der lige nu kan sige noget. Rudersdal Idrætsråd vil dog opfordre kommunalbestyrelsen til fortsat at sikre, at udøvere, trænere fortsat kan finde en bolig i kommunen – som er til at betale for menneskepenge.

Bookingsregler
Bookningsregler har været et fast punkt på de seneste generalforsamlinger. Nu ser det ud som om de værste børnesygdomme er luget væk – og der er allerede nu truffet beslutning om nye tiltag på området. Fremadrettet vil Rudersdal kommune indgå en aftale med en privat leverandør – som sikre, at uudnyttede haller/haltider og lokaler kan lejes ud til private borgere mod betaling. Det bliver et spændende projekt at følge. Ligeledes er det besluttet at låsesystemerne på en række faciliteter bliver elektroniske – hvilket også burde hjælpe foreningerne og personalet i hallerne.

Kapacitetsudnyttelse
Der er stort fokus på kapacitetsudnyttelsen i de mange haller, store som små. Rudersdal Idrætsråd deltager i en arbejdsgruppe – hvor Uffe Kemnitz repræsenterer og bidrager med sin konkrete viden.Jeg kan så også konstatere, at der er stor forskel på kapaciteterne i kommunen – der er haller, hvor belastningen er knap så stor – men der findes også områder i kommunen, hvor halkapaciteten strækkes til der yderste.

Samarbejdspartnere
Rudersdal Idrætsråd deltager under flere paraplyorganisationer – tættest på har vi Idrætsråd i Region Hovedstaden – hvor vi netværker med de øvrige Idrætsråd i region Hovedstaden. Det er et værdifuldt samarbejde – for vi kæmper jo ofte med de samme problemer. Og så er der jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken – to gange.

Dansk Idræts Forbund er en anden naturlig samarbejdspartner – hvor vi dels deltager i kurser og konferencer – men også mødes om særlige emner for idrættens deltagere – mobning har været et eksempel.

Vores lokale politikere er også en vigtig samarbejdspartner – for det er jo dem der er med til at skabe rammerne for idrættens udfoldelse i kommunen. For første gang nogensinde – har bestyrelsen derfor afholdt det første dialog-møde med Kultur og fritidsudvalget – hvor vi fik følt hinanden lidt mere på tænderne. Sideløbende afholder vi halvårlige møder med forvaltningen.

Medlemsmøde
Vi afholdt et enkelt medlemsmøde om Team Danmark med lokale Knud Skadborg som fortalte om Team Danmarks

Idrætsinitiativprisen og “Årets idrætsleder”
I 2015 iværksatte vi en ny aktivitet med indstiftelsen af Idrætsinitiativprisen, som vi lige netop også har uddelt i år. Det gjorde vi ud fra devisen, at vi ønskede at profilere dels Idrætsrådet, men også de mange forskellige medlemsforeninger og idrætsgrene samt initiativer i det hele taget indenfor idrætten.

Allerede sidste år kom det frem, at vi ikke kunne være sikker på at der blev udnævnt en ”Årets Idrætsleder” – fordi kommunen har samlet alle tidligere lederpriser til en frivillighedspris. Der vil vi ikke acceptere i Idrætsrådet – for vi vil være sikre på at der udnævnes en årlig idrætsleder. Det er baggrunden for, at det i dag er Rudersdal Idrætsråd der har udnævnt ”Årets idrætsleder” og ikke Rudersdal kommune.

Rudersdal Kommune hædrer idrætsudøvere som har vundet nationale og internationale mesterskaber – de yngste hædres i Reprisen og seniorerne på Mariehøjcentret. Årets arrangement var glimrende og godt gennemført med underholdning af dans og foredrag om – hvordan man sagtens kan dyrke idræt på trods af handicap. Derudover var der tale af borgmesteren og hyldest af mestrene.Når vi ved hvor mange der er engageret i idræt i Rudersdal – er det idrætsrådets opfattelse, at vi er lidt for dårlige til at fejre idrætten. Derfor vil vi i det kommende år barsle med et forslag til en ny måde at fejre idrætten på i samarbejde med kommunen.

Facebook
Et andet nyt initiativ er oprettelsen af Rudersdal Idrætsråd på Facebook – og den side er I meget velkommen til at gå ind og like og opfordre jeres medlemmer til at gøre det samme. Jeg er administrator og lægger det op jeg finder om idrætten i Rudersdal og når der er nationale begivenheder….. de fleste opslag bliver ”fisket” over på vores hjemmeside på nettet.

Bestyrelsen
Bestyrelsen udgør den ressource som Rudersdal Idrætsråd har til rådighed i dets arbejde. Arbejdet i Idrætsrådets regi bygger på frivilligheden og det forenings-demokratiske princip. Der er ikke knyttet professionelle ressourcer til Idrætsrådets funktion i form af ansatte.

Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste Årsmøde:
Lars Engelberth, formand
Irene Schwartz, næstformand
Erik Olsen, kasserer
Eivind Christensen, bestyrelsesmedlem
Klaus Lorenzen, bestyrelsesmedlem
Uffe Kemnitz, bestyrelsesmedlem
Jan Hansen, bestyrelsesmedlem
Ellis Sommer, Suppleant
Kirsten Andersen, Suppleant

Medlemmerne i bestyrelsen sidder i en række udvalg og bestyrelser, hvor de har til opgave dels at varetage idrættens interesser, dels at give en idrætsfaglig vinkel på de beslutninger, der træffes.
Idrætsrådet har pladser i følgende fora:

 Folkeoplysningsudvalget:

Der var valg for en ny periode til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2017 – 2021. Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer og 1 stedfortræder for hvert medlem. Vi har 2 medlemmer for idrætten.Valgt blev:
Klaus Lorenzen (valgt af Idrætsforeningerne)
Mia Hyldahl (valgt af Idrætsforeningerne)

Senere er også formanden blevet medlem af FOU – qua medlemskabet af kommunalbestyrelsen

Brugerrådene på de lokale Idrætscentre:
Erik Olsen – Rundforbi Idrætscenter
Lars Engelberth– Rudegaard Idrætscenter
Uffe Kemnitz – Birkerød Idrætscenter
Erik Olsen – Kulturcentret Mariehøj

Søndervangshallens Fonds bestyrelse
Lars Engelberth
Ellis Sommer

Rudersdal kommune meddelte i årets løb, at man ikke længere ønskede at udpege et medlem til fondens bestyrelse. Det afgående medlem opfordrede derfor til at Fonden blev underlagt Rudersdal Idrætsråd – som i øvrigt skal godkende alle vedtægtsændringer. Civilstyrelsen hvorunder Fonden hører ville ikke gå med til at lægge Fonden ind under Idrætsrådet – men ville gerne acceptere at Idrætsrådets bestyrelse også udgjorde Fondens bestyrelse – hvilket man oplyste i brev i december. Følgelig vil Idrætsrådets bestyrelse fremadrettet også være bestyrelses for Søndervangshallens Fond.

Ungdomsboliger
Irene Schwartz sidder med Boligerne på Trørødvej 24 og i Skovlyportens Ungdomsboliger

Deltagelse i forskellige arbejds- og styregrupper:
Elitestøtte – Frivillighedsgruppen – – RudersdalRuten Univers – Styregruppen for Kapacitetsundersøgelsen.

Repræsentantskabet for Hawarthigården
Erik Olsen

Idrætten og Pressen
Også i det forløbne år har idrætslivet i Rudersdal været godt dækket ind pressemæssigt gennem den lokale Rudersdal Avis – og ikke mindst nogen engagerede journalister. Det er utroligt vigtigt, at foreningerne har mulighed for at få fortalt om sine aktiviteter og resultater. Ikke mindst i forbindelse med rekruttering af nye medlemmer. Derfor agter vi i Idrætsrådet at indkalde medlemsforeningerne til et presseaktivitetsmøde – hvor repræsentanter fra Rudersdal Avis giver et indblik i – hvordan foreningens pressen skal skæres til – så den bliver bragt i avisen – Mødet vil blive søgt afholdt inden sommerferien.

Hjemmesiden
Kontakten og kommunikationen mellem bestyrelsen og idrætsforeningerne i Rudersdal Kommune er et vigtigt omdrejningspunkt for bestyrelsens arbejde.Vi udsender jævnligt nyhedsbreve til medlemmerne, hvor vi får en god respons. Men den enkelte forening har også gode muligheder for at markedsføre sig her.Vi har for kort tid siden ændret og opdateret vores website – så den er mere i sync med nutidens sider. Den gamle side – var der ikke udviklet på i de sidste 10 år – så det var en god ting at få opdateret. Kirsten vil umiddelbart når jeg har afsluttet – kort gennemgå den nye websides opbygning.

Handlingsplan for det kommende år
Bestyrelsen har gennem beretningen peget på flere områder, vi vil prioritere højt i det næste år, men vi vil gerne fremhæve følgende områder:
– Idrætsrådet tager initiativ til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse hvor idrætsforeningernes behov for faciliteter afdækkes. Fokus vil blandt andet være på foreningernes mulighed for at understøtte det frivillige sociale klubliv.
– Idrætsrådet vil have fokus på de nye muligheder for samarbejde mellem skolerne og idrætsområdet efter de nye tiltag på området
– Idrætsrådet vil bringe pressen ud til foreningerne – så vi får mere idræt i de lokale medier.
– Idrætsrådet vil tage initiativ i samarbejde med Dansk Idrætsforbund til at sætte fokus på idrættens rolle og muligheder i forbindelse med FN’s 17 Verdensmål.

Handlingsplanen er ikke udtømmende for det arbejde, vi deltager i, men udtryk for nogle områder, vi mener, der skal fokus på i det næste år.

Afslutning
Afslutningsvis vil bestyrelsen for Rudersdal Idrætsråd rette en tak til vores mange samarbejdspartnere. Det er måske for omfattende at nævne alle, men vi vil gerne takke vores mange medlemsforeninger for den daglige opbakning om bestyrelsens arbejde og for det gode samarbejde med Rudersdal Kommune og ikke mindst Rudersdal Avis.

 

 

 

Færdigheder

Indsendt den

marts 28, 2019